Περιβαλλοντική Πολιτική

Περιβαλλοντική Πολιτική
Περιβαλλοντική Πολιτική
Ο οργανισμός της ΜΟΡΝΟΣ ΑΕ είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος στα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, η φιλοσοφία αυτή αποτελεί δε μέρος της συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού.

Το πιστεύω μας είναι ότι <διαχειριζόμαστε το περιβάλλον με τέτοιο τρόπο, ώστε να ικανοποιούμε τις σημερινές μας ανάγκες λαμβάνοντας όμως υπ όψιν και τις ανάγκες των επόμενων γενεών>.

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001: 2004.

O σχεδιασμός και η ανάπτυξη των προϊόντων γίνεται με γνώμονα την ελάχιστη επίπτωση στο περιβάλλον, σε όλα τα στάδια της παραγωγής και της χρήσης τους, μέχρι την τελική απόρριψη.

Επιπρόσθετα λαμβάνονται υπόψη:

  • Η χρήση του υψηλότερου ποσοστού ανακυκλωμένου υλικού στην παραγωγή προϊόντων η χρήση των οποίων το επιτρέπει .
  • Η αριστοποιημένη σχέση βάρους προς μονάδα προϊόντος σε συνάρτηση με τις απαιτούμενες προδιαγραφές
  • Η βέλτιστη διαχείριση της προκύπτουσας φύρας κατά την παραγωγική μας διαδικασία, τόσο στον διαχωρισμό της στην πηγή, όσο και στην διάθεση της σε εξουσιοδοτημένους συνεργάτες μας.

Η εταιρεία διαθέτει εγκατάσταση κατεργασίας των απαερίων στεγνώματος (RΤΟ) των εκτυπωτικών μηχανών (Φλεξογραφίας και Βαθυτυπίας), επιτυγχάνοντας οι εκπομπές των Οργανικών Πτητικών Ενώσεων να είναι εντός των ορίων που ορίζει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Εσχάτως δε μελετά την χρήση βιοαποικοδομήσιμων και compostable Αυλών για την παραγωγή αντιστοίχων ιδιοτήτων τελικών προϊόντων.