Περιβαλλοντική Πολιτική

Περιβαλλοντική Πολιτική
Περιβαλλοντική Πολιτική
Ο οργανισμός της ΜΟΡΝΟΣ ΑΕ είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος στα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, η φιλοσοφία αυτή αποτελεί δε μέρος της συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού.

Το πιστεύω μας είναι ότι <διαχειριζόμαστε το περιβάλλον με τέτοιο τρόπο, ώστε να ικανοποιούμε τις σημερινές μας ανάγκες λαμβάνοντας όμως υπ όψιν και τις ανάγκες των επόμενων γενεών>.

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001: 2004.

O σχεδιασμός και η ανάπτυξη των προϊόντων γίνεται με γνώμονα την ελάχιστη επίπτωση στο περιβάλλον, σε όλα τα στάδια της παραγωγής και της χρήσης τους, μέχρι την τελική απόρριψη.

Επιπρόσθετα λαμβάνονται υπόψη:

  • Η χρήση του υψηλότερου ποσοστού ανακυκλωμένου υλικού στην παραγωγή προϊόντων η χρήση των οποίων το επιτρέπει .
  • Η αριστοποιημένη σχέση βάρους προς μονάδα προϊόντος σε συνάρτηση με τις απαιτούμενες προδιαγραφές
  • Η βέλτιστη διαχείριση της προκύπτουσας φύρας κατά την παραγωγική μας διαδικασία, τόσο στον διαχωρισμό της στην πηγή, όσο και στην διάθεση της σε εξουσιοδοτημένους συνεργάτες μας.

Η εταιρεία διαθέτει εγκατάσταση κατεργασίας των απαερίων στεγνώματος (RΤΟ) των εκτυπωτικών μηχανών (Φλεξογραφίας και Βαθυτυπίας), επιτυγχάνοντας οι εκπομπές των Οργανικών Πτητικών Ενώσεων να είναι εντός των ορίων που ορίζει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Εσχάτως δε μελετά την χρήση βιοαποικοδομήσιμων και compostable Αυλών για την παραγωγή αντιστοίχων ιδιοτήτων τελικών προϊόντων.

Η εταιρεία ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε. είναι η πρώτη εταιρεία παραγωγής υλικών συσκευασίας στην Ελλάδα η οποία πιστοποιήθηκε για τη χρήση ανακυκλωμένου πιστοποιημένου υλικού , με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου RecyClass «Recycled Plastics Traceability Certification»Το RecyClass αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο σχήμα το οποίο πιστοποιεί τη χρήση, πιστοποιημένου ανακυκλωμένου πλαστικού υλικού στα υλικά συσκευασίας. Εστιάζει στην εναρμονισμένη προσέγγιση της χρήσης ανακυκλωμένων υλικών επιθεωρώντας και εξασφαλίζοντας την ιχνηλασιμότητα σε όλα τα στάδια της αλυσίδας.